ضد عفونی پالت های چوبی

به استناد بخشنامه ی صادره از سازمان حفظ نباتات کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، از این پس تمامی ادارات گمرک ملزم به رعایت ضد عفونی پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی به مقصد کلیه ی کشورها می باشند.   دانلود پیوست