رمز ریال

آغاز انتشار رمز ریال / مجوز واردات با رمز ارز

نگاهی سریع رئیس کل بانک مرکزی: در روزهای اخیر فرایند پیش راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شروع شد و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است. امیدواریم تا پایان شهریور فرایند آزمایشی کار […]